1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o prodeji zboží (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi společností ELKOP Technik s.r.o., IČ 01598171, sídlem v Skřivánčí 4769/38, 46601, Jablonec nad Nisou, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.zn. C 208837, jakožto prodávajícím na straně jedné (dále jen „strana prodávající“) a fyzickou osobou, která není spotřebitelem, nebo právnickou osobou jako zájemcem a odběratelem zboží na straně druhé (dále jen „strana kupující“).

1.2. Ustanovení těchto obchodních podmínek tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy. V případě rozporu ustanovení kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek má přednost odchylná úprava v kupní smlouvě.

2. POSTUPY PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

2.1. Strana kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

2.2. Kupní smlouva je uzavřena přijetím nabídky strany prodávající objednávkou strany kupující za předpokladu, že tato byla přijata ve lhůtě v předmětné nabídce stanovené. Nabídku zpracuje strana prodávající na základě poptávky strany kupující (tj. výzvy k podání nabídky). Nedílnou součástí každé nabídky jsou jako její příloha tyto obchodní podmínky.

2.3. Za uzavřenou kupní smlouvu se považuje rovněž přímá objednávka zboží učiněná stranou kupující a potvrzená stranou prodávající s tím, že strana prodávající objednávku potvrdí pouze za předpokladu, že kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena zboží je stanovena v konkrétní kupní smlouvě (bez dopravného či balného, není-li v konkrétní kupní smlouvě uvedeno jinak).

3.2. Ceny zboží jsou uvedeny bez DPH. Ke všem cenám se při jejich účtování (fakturaci) straně kupující připočte příslušná daň z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů. Strana kupující je povinna tuto daň straně prodávající uhradit.

3.3. Straně prodávající vzniká nárok na zaplacení ceny ve výši uvedené v kupní smlouvě okamžikem uzavření kupní smlouvy, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak.

3.4. Kupní cena je splatná do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží stranou kupující, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak, a to na základě faktury vystavené stranou prodávající. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání na účet strany prodávající uvedený na faktuře nebo předáním hotovosti do pokladny strany prodávající.

3.5. Nezaplacení kupní ceny řádně a ve stanoveném termínu je podstatným porušením kupní smlouvy ze strany kupující a strana prodávající má v takovém případě právo od kupní smlouvy odstoupit a žádat stranu kupující o vrácení nezaplaceného zboží, a to na náklady a nebezpečí strany kupující. Z důvodu prodlení se zaplacením kupní ceny si strana prodávající zároveň vyhrazuje právo, po písemném upozornění strany kupující, pozastavit další dodávky zboží, které vyplývají z jiných kupních smluv uzavřených se stranou kupující, případně od těchto již uzavřených kupních smluv se stranou kupující odstoupit, a to až do okamžiku úplného zaplacení splatných dluhů strany kupující.

3.6. Dodané zboží zůstává ve vlastnictví strany prodávající až do úplného uhrazení kupní ceny (výhrada vlastnického práva). Strana kupující je povinna se zbožím, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva, zacházet tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení, poškození, zničení, krádeži či ztrátě. Strana kupující nesmí po dobu trvání výhrady vlastnického práva zboží zcizit, zastavit nebo jinak zatížit právy třetích osob.

3.7. Strana kupující není oprávněna z jakéhokoliv důvodu, tedy ani za účelem zajištění splatného dluhu strany prodávající, zadržovat kupní cenu nebo zboží, které má být vráceno straně prodávající, stejně tak není oprávněna jednostranně započítávat své pohledávky proti pohledávkám strany prodávající. Ztráta nebo poškození zboží, ke kterému došlo po přechodu nebezpečí škody na zboží na stranu kupující, ani uplatněná reklamace nezbavuje stranu kupující povinnosti zaplatit celou kupní cenu.

4. DODACÍ PODMÍNKY, SPLNĚNÍ SMLOUVY, VRATNÉ OBALY

4.1. Termín dodání zboží je mezi stranami sjednán v kupní smlouvě. Není-li mezi stranou prodávající a stranou kupující dohodnut konkrétní termín dodání zboží, je strana prodávající oprávněna dodat zboží kdykoliv, maximálně však do tří (3) měsíců od uzavření kupní smlouvy.

4.2. Podmínkou plnění kupní smlouvy stranou prodávající je uhrazení všech ke dni dodání zboží splatných dluhů strany kupující vůči straně prodávající. V případě, že je strana kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny dříve objednaného zboží či s plněním jiných peněžitých závazků, není strana prodávající povinna objednané zboží straně kupující dodat a po dobu prodlení strany kupující se zaplacením s plněním peněžitých závazků není strana prodávající s dodáním objednaného zboží v prodlení, a nelze tedy vůči ní uplatňovat jakékoli sankce.

4.3. Pokud je dodání zboží ze strany prodávající vázáno na dodání veškerých potřebných technických, obchodních nebo jiných podkladů ze strany kupující, musí být tyto podklady stranou kupující dodány nejpozději při objednání zboží, jinak není strana prodávající schopna dodržet termín dodání zboží uvedený v nabídce strany prodávající.

4.4. Nebude-li mezi stranou prodávající a stranou kupující v konkrétním případě sjednáno odeslání zboží straně kupující prostřednictvím dopravce, a to na náklady strany kupující, bude zboží předáno a převzato v sídle strany prodávající nebo v jím určené provozovně, kde bude pro stranu kupující připraveno k odběru.

4.5. Zboží se považuje za dodané a nebezpečí na věci přechází na stranu kupující:

  1. a) dnem následujícím po oznámení stranou prodávající straně kupující, že zboží je připraveno pro stranu kupující k převzetí v sídle strany prodávající nebo v jím určené provozovně, nebo
  2. b) předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě na místo určené stranou kupující, jestliže v kupní smlouvě bylo sjednáno odeslání zboží stranou prodávající.

4.6. Není-li dále mezi stranou prodávající a stranou kupující dohodnuto jinak, je strana prodávající oprávněna dodat zboží i prostřednictvím dílčích dodávek a strana kupující je povinna takto dodávané zboží převzít.

4.7. V případě prodlení strany kupující s převzetím zboží je strana prodávající, po výzvě a marném uplynutí dodatečné lhůty 14 dnů k převzetí zboží, oprávněna od smlouvy odstoupit. Strana prodávající je v takovém případě zároveň oprávněna požadovat po straně kupující náhradu vzniklé újmy.

4.8. Strana prodávající je oprávněna objednané zboží pro stranu kupující připravit k odběru nebo předat k přepravě ve vratných obalech. Strana prodávající tuto skutečnost uvede na dodacím listu a na faktuře. Pořizovací cenu vratných obalů strana prodávající vyfakturuje straně kupující, přičemž strana kupující je povinna pořizovací cenu vratných obalů straně prodávající zaplatit. Strana kupující je oprávněna obaly vrátit straně prodávající do třech měsíců od převzetí zboží nebo předání zboží k přepravě. Strana kupující je povinna obaly vrátit straně prodávající do místa, v němž bylo zboží pro stranu kupující připraveno k odběru nebo v němž bylo předáno k přepravě. Při vrácení nepoškozených obalů zpět straně prodávající budou tyto obaly straně kupující dobropisovány. Druh a počet obalů bude uveden v dobropise.

5. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROKY Z PRODLENÍ

5.1 Poruší-li strana kupující své smluvní povinnosti, pro jejichž porušení je strana prodávající dle těchto obchodních podmínek oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, vzniká straně prodávající právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 30% kupní ceny zboží, ve vztahu ke kterému je strana prodávající oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo strany prodávajíc na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná do pěti (5) dnů ode dne následujícího po dni, v němž vzniklo straně prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

5.2 Bude-li strana kupující v prodlení s placením svých peněžitých závazků, je strana prodávající oprávněna požadovat po straně kupující úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně za každý i započatý den prodlení.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY – REKLAMACE

6.1. Strana kupující je povinna si zboží při jeho převzetí řádně prohlédnout, zkontrolovat, zda nemá vady a zda je dodáno ve sjednaném množství. Strana kupující je povinna převzetí zboží potvrdit na přepravní smlouvě dopravce nebo na dodacím listě. Strana kupující bere uzavřením této smlouvy na vědomí, že uvedení zboží do provozu musí provést kvalifikovaná osoba dle platných technických norem a bezpečnostních předpisů, vyjma elektrických topných těles, které si může strana kupující uvést do provozu sama.

6.2. Strana kupující je povinna oznámit případné vady zboží straně prodávající bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistila, resp. co vady při řádné prohlídce zboží zjistit mohla a měla. Zjevné vady musí strana kupující reklamovat nejpozději do deseti dnů od převzetí zboží.

6.3. Strana kupující je povinna uplatnit veškeré reklamace u strany prodávající pouze v písemné formě. Strana kupující je povinna při reklamaci uvést zejména přesné označení vadného zboží (název), specifikaci vady nebo přesný popis, jak se vada projevuje, počet vadných kusů nebo jiné určení množství zboží, jehož se vada týká, popř. chybějící množství, odkaz na příslušný daňový doklad – fakturu, jímž byla dodávka zboží vyúčtována a návrh způsobu řešení reklamace.

6.4. Strana prodávající odpovídá straně kupující za jakost a skryté vady zboží, které se vyskytnou na zboží v záruční době. Záruční doba je stranou prodávající poskytnuta v délce trvání 6 měsíců, jsou-li předmětem koupě elektrická topná tělesa, a v délce trvání 12 měsíců, jsou-li předmětem koupě ostatní druhy zboží. Záruční doba běží ode dne převzetí zboží stranou kupující.

6.5. Použití zboží mimo zařízení, pro které je toto zboží stranou prodávající (výrobcem) určeno, je strana kupující povinna předem konzultovat se stranou prodávající, přičemž o tomto bude sepsán záznam se závěrem, zda lze zboží pro konkrétní zařízení použít. Pokud strana kupující použije zboží v rozporu s určením stranou prodávající, případně v rozporu s jejím doporučením, nebo jej použije mimo zařízení, pro které je toto zboží určeno, aniž by toto předem konzultovala, nelze v takových případech uznat jakékoliv nároky z odpovědnosti za vady tohoto zboží, a tedy nároky z vad zboží v důsledku takového postupu strany kupující zanikají.

6.6. Reklamace strany kupující bude uznána pouze tehdy, byla-li stranou kupující uplatněna řádně a včas a prokáže-li strana kupující, že vady nebyly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží na stranu kupující nebo v záruční době vnějšími vlivy, zejména živelnými událostmi, běžným opotřebením nebo z důvodů spočívajících na straně kupující, zejména pak nesprávným skladováním, neodborným zacházením či montáží nebo jiným nepřiměřeným užitím zboží v rozporu s doporučením strany prodávající nebo v rozporu s návodem k obsluze.

6.7. Reklamace vad zboží posoudí strana prodávající na základě vlastního technického přezkoušení zboží, které je strana kupující povinna umožnit nejpozději do deseti (10) dnů ode dne žádosti strany prodávající o přezkoušení (kontrolu). Neumožní-li strana kupující provést přezkoušení (kontrolu) reklamovaného zboží ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má se za to, že reklamace strany kupující je neoprávněná.

6.8. Je-li dodáním vadného zboží porušena kupní smlouva podstatným způsobem má strana kupující právo:

  1. a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
  2. b) na odstranění vady opravou věci,
  3. c) na přiměřenou slevu z kupní ceny

6.9. Právo dle odst. 6.8. písm. a) tohoto článku vzniká straně kupující až v okamžiku vrácení vadného zboží straně prodávající.

6.10. Je-li dodáním vadného zboží porušena kupní smlouva nepodstatným způsobem, má strana kupující výlučně právo:

  1. a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
  2. b) na odstranění vady opravou věci.

6.11. Strana kupující má pouze práva z vadného plnění sjednaná těmito obchodními podmínkami, resp. kupní smlouvou. Ustanoveními těchto obchodních podmínek se v plném rozsahu nahrazují zákonná ustanovení upravující práva z vadného plnění. Zákonná ustanovení upravující práva z vadného plnění se tedy nepoužijí.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

7.1. Brání-li v řádném a včasném splnění smluvních povinností straně prodávající okolnosti způsobené vyšší mocí, případně jiné okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli strany prodávající, jsou veškeré nároky strany kupující vůči straně prodávající, vyjma případného dodatečného plnění, vyloučeny.

7.2. Nastanou-li okolnosti uvedené v odst. 7.1. výše, je strana prodávající povinna o jejich vzniku neprodleně informovat stranu kupující. Pominou-li tyto okolnosti, je strana prodávající povinna své smluvní povinnosti dodatečně splnit, ledaže strana kupující již na dodatečném splnění netrvá.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Přijetím nabídky strany prodávající či učiněním objednávky zboží u strany prodávající strana kupující bez dalšího potvrzuje, že se seznámila s těmito obchodními podmínkami, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat a podle nich postupovat.

8.2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny smluvní i mimosmluvní vztahy s tím související vzniklé mezi stranou prodávající a stranou kupující na základě kupní smlouvy. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v kupní smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

8.3. Práva a povinnosti strany prodávající a strany kupující v těchto obchodních podmínkách, resp. v kupní smlouvě výslovně neupravené, jakož i další práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

8.4. Smluvní strany přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku.

8.5. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 občanského zákoníku (lichva). Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky kupní smlouvy včetně obchodních podmínek jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek kupní smlouvy.

8.6. Případné spory vzniklé mezi stranou prodávající a stranou kupující na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou jsou příslušné řešit výhradně české soudy dle českého práva.

ELKOP Technik s.r.o., IČ 01598171, sídlem Skřivánčí 4769/38, 46601, Jablonec nad Nisou